ซอฟต์แวร์คืออะไร

1. ซอฟต์แวร์ แบบระบบ คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งแบบสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดเพื่อคอยควบคุมการทำงานของ ฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ Windows Linux Unix รวมทั้งโปรแกรมที่แปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับ นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบ ก็นับเป็นโปรแกรมสำหรับระบบด้วยเช่นกัน

2. ซอฟต์แวร์ แบบประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการไม่ว่าจะด้านเอกสารหรือบัญชี การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

ซอฟต์แวร์ จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน
คือ ในส่วนของโปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นมาเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างโดยตรง เช่น โปรแกรมการทำงานบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมของระบบเช่าซื้อ โปรแกรมในการทำสินค้า ซึ่งแต่ละโปรแกรมนั้นก็มักจะมีเงื่อนไขหรือแบบฟอร์มในการทำที่จะแตกต่างกัน ออกไปตามความต้องการ หรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้นั้นเอง ซึ่งสามารถเราสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วนของโปรแกรมได้เช่นกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ภาษาระดับสูงอีก ด้วย
2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานทั่วไป
เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์โดยมี ผู้จัดทำเอาไว้ เพื่อใช้ในการทำงานตามประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยที่ผู้ใช้คนอื่นสามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้เลย แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง และแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมเองด้วย ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังไม่ต้องมาใช้เวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานที่ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการเขียน โปรแกรมโดยตรง ดังนั้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้จึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างมาก และเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปอย่างยิ่ง ทำให้การทำงานที่ยุ่งยากของบริษัทต่างๆ ง่ายดายมากกว่าที่คิดโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีความสามารถจริงๆ ในการทำ

Scroll to top